Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató


a https://flow4learning.hu 

weboldal látogatói és regisztrált felhasználói és megrendelői részére


A szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során az oldalon regisztrált személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson.


A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.


Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács EU 2016/679 rendelete alapján készült figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

Bevezetés

Az Adatkezelő tiszteletben tartja az Ön személyhez fűződő jogait, ezért elkészítette az alábbi Adatkezelési tájékoztatót, amely az Adatkezelő hivatalos honlapján is elérhető


A tájékoztató személyi hatálya

Jelen adatkezelési tájékoztató minden olyan természetes személyre vonatkozik, akiknek az adatait, az Adatkezelő honlapjának és közösségi oldalának látogatása kapcsán az Adatkezelő kezeli.

A tájékoztató tárgyi hatálya 

Jelen adatkezelési tájékoztató az Adatkezelő adott témához kapcsolódó adatkezelési tevékenységeinek túlnyomó részét lefedi, ugyanakkor az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy speciális esetekben, kisebb számú érintettre vonatkozóan külön adatkezelési tájékoztatásokat is kiadjon. az adatkezelő adatai

Cégnév: Flow Consulting Kft. 

Székhely: 1146 Budapest, Zichy Géza u. 5.

Adószám: 11929750-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-861492

Székhely: 1146 Budapest Zichy Géza utca 5. 


(a későbbiekben: Adatkezelő vagy többes szám első személy)

az adatkezelő elérhetőségei

Telefon: +36 1 422 1714

E-mail: hello@flow4learning.hu

 

 Adatkezelési tájékoztató elérhetősége:

https://flow4learning.hu/adatkezelés


Jogszabályok, elvek

Az adatkezelés során az alábbi jogszabályok kötik az Adatkezelőt

 • GDPR (általános adatvédelmi rendelet) - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről)
 • Adatvédelmi törvény - Az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok; 
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok; 
 • A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról.

Az adatkezelés során az alábbi alapelveket követjük

 • Személyes adatot az Adatkezelő kizárólag az itt meghatározott célból és ideig kezel. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

 • Az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok az Adatkezelő megbízásában, vagy az Adatkezelővel munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.

fogalommeghatározások

„GDPR”: General data protection regulation, az Európai Unió új adatvédelmi rendelete;

 „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„érintett”: természetes személy, akinek a személyes adat át kezelik. (Ilyen pl: a honlap látogatója, a hírlevélre feliratkozó személy, az álláshirdetésre jelentkező személy)

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; 

„adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében (megbízásából, utasítására és az adatkezelő döntése alapján) személyes adatokat kezel;

„harmadik személy”: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek; 

„hozzájárulás”: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
ADATKEZELÉS IRÁNYELVEI


Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését, és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:


 • a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni;
 • a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet;
 • a személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet;
 • a személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell;
 • a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé, 
 • a személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága;
 • az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

adatkezelési tevékenységek


 • A HONLAP MEGTEKINTÉSE

 • Automatikusan rögzített adatok

 • Ha megtekinted a honlapunkat, automatikusan rögzítésre kerülnek, az eszközöd (pl: laptop, PC, telefon, táblagép) bizonyos adatai. Ilyen adatok az IP cím, a látogatás időpontja és dátuma, a felkeresett oldalak, a honlap, ahonnan a látogatás történt, a használt böngésző típusa, az operációs rendszer típusa, és az internetszolgáltató domain neve és címe. A rögzítésre kerülő adatokat a honlapot kiszolgáló webszerver a külön nyilatkozatods vagy cselekményed nélkül a honlap megtekintése során automatikusan naplózza. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra.

  Az adatkezelés célja: A szolgáltatás működésének ellenőrzése és statisztika készítése. 

  Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az Adatkezelő jogos érdeke.

  Az adatkezelés időtartama: A honlap megtekintésétől számított 30 nap. 

 • Cookie-k (sütik) és hasonló technológiák

 • Mi az a cookie (süti)?

  Amikor a honlapunkra látogatsz, egy kisméretű file, ún. “cookie” (süti, a továbbiakban: cookie, vagy süti) kerül az informatikai eszközödre (pl.: számítógép, laptop, tablet, mobiltelefon, a továbbiakban: eszköz), mely többféle célt szolgálhat. Egyes Adatkezelő által alkalmazott sütik elengedhetetlenek a honlap megfelelő működéséhez, mások információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban, hogy még kényelmesebbé és hasznosabbá váljon a honlap. 

  Az általunk alkalmazott sütik egy része csak átmeneti és eltűnik a böngésző bezárásával, míg léteznek oly kényelmi sütik, melyek 1 hónapig tárolódnak számítógépén, hogyha rendszeresen látogatja weboldalunkat, akkor a böngészője megjegyezze a korábban használt beállításait, így nem szükséges minden megtekintéskor újból elfogadnia süti tájékoztatónkat vagy rendszeresen beállítania az igényei szerinti szűrési feltételeket.

  Hogyan engedélyezhetem, vagy tilthatom le a sütiket?

  A modern böngészők engedélyezik a süti beállítások módosítását. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve a felhasználó megakadályozza az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a sütik beállításának választási lehetőségét.

  Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy mivel a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a sütik letiltása esetén nem tudjuk garantálni, hogy a látogató képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben.

  Az adatkezelés céljai: 

  A felhasználói élmény fokozása a személyes beállítások tárolása által. A honlap a látogatása során a rendszer normál sütik segítségével beazonosítja a látogatót, mint egyedi felhasználót, hogy megjegyezze a nyelvi beállításait, és megjegyezze a bejelentkezési állapotát.


  Rendszer sütik célja a rendszer megfelelő működése: biztonsági funkciók és a bejelentkezett felhasználók nyilvántartása.

   

  Statisztikai sütik célja web analitika és elemzések készítése.

  Rendszer sütik részletesebben

  Ezek a sütik az Adatkezelő honlapjának böngészéséhez, a weboldal funkcióinak használatához szükségesek, mert így lehetővé válik a látogató az oldal funkcióiban, vagy szolgáltatásaiban végzett műveleteinek megjegyzése. Ezen sütik alkalmazása nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem biztosítható. 

  Cookie (süti) megnevezése

  A cookie-t (sütit) biztosítja

  Időtartam

  _csrf-frontend

  biztonsági 

  munkamenet alatt

  advanced-frontend

  rendszer

  munkamenet alatt

  Google Recaptcha

  .google.com

  munkamenet alatt, 2 év

  cookieconsent_statistics

  rendszer

  1 év

  cookieconsent_system

  rendszer

  1 év


  Google adatvédelmi szabályzat: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

   

  Statisztikai sütik részletesebben

  Ezen sütik segítségével az Adatkezelő információt gyűjt arról, hogy látogatói hogyan használják weboldalát (pl.: melyik aloldalt nézte meg, mely részére kattintott, hány aloldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes látogatások ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek, stb.). Ezt annak érdekében tesszük, hogy a honlapunkat a felhasználók igényeinek megfelelően tudjuk továbbfejleszteni és magas színvonalú, felhasználóbarát élményt tudjunk biztosítani. Teljesítménymérés érdekében weboldalunk minden honlap felkeresés esetén harmadik fél általi sütiket is használ, melyek segítségével nyomon követjük, hogy a honlapot hányan látogatják, és milyen tartalmakat keresnek fel. Minden információt anonim módon tárolunk és a látogatók viselkedésének elemzésére használjuk.

   

  A honlap az alábbi szolgáltatók sütijeit használja:

   

  Google Analytics: 

  Információt gyűjt azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatók a honlapot. Ezen sütiket a Google Ireland Limited szolgáltatja. 

   

  Részletes tájékoztató:

   https://www.google.com/analytics/terms/us.html.

  Cookie (süti) megnevezése

  Időtartam

  _ga

  2 év

  _gid

  24 óra

  _gat

  1 perc

  __utma

  2 év

  __utmt

  10 perc

  __utmb

  30 perc

  __utmc

  munkamenet alatt

  __utmz

  6 hónap

  __utmv

  2 év

   

  Az általunk alkalmazott sütik önmagukban nem tudják a felhasználó személyét beazonosítani. 

   

  A sütik által gyűjtött adatok

  A sütijeink a felhasználók eszközéről, illetve az általuk használt böngészőről a következő adatokat rögzítjik és kezeljük:

  - a használt IP-cím,

  - a használt böngésző típusa,

  - a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői,

  - a látogatás pontos időpontja,

  - a weboldalon használt funkció vagy szolgáltatás,

  - a weboldalon töltött idő,

  - az előzőleg látogatott honlap címe.

  Az adatkezelés jogalapja: A személyes hozzájárulásod


 • Közösségi hálózati cookie-k

 • Honlapunkon néhány esetben közösségi hálózatok funkcióit is megtalálja. Ezekhez a funkciókhoz olyan működési elv tartozik, melyek képesek a sütik olvasására, illetve bizonyos esetekben a közösségi hálózatok sütijeinek az eszközödön való elhelyezésére. Ezen sütik lehetővé tehetik a személyre szabott reklámok küldését. 

  Adatkezelőként nincs hozzáférésünk ezekhez a sütikhez és az általuk begyűjtött adatokhoz, ennek ellenére azonban szeretnénk tájékoztatni ezekről az elemekről, és használatukhoz az engedélyedet kérni. 

  A fentiek alapján a következő szolgáltatók közösségi sütjei jelenhetnek meg a honlapon:

 • Hivatkozások és linkek

 • A honlapunk olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett honlapok tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért. Kérjük, tekintsd át az általad látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadnád.


 • Facebook

 • Elérhetőek vagyunk a Facebookon https://www.facebook.com/tanulnimeno néven.

  A https://www.facebook.com/tanulnimeno oldalon található üzenőfalon közzétett hírfolyamára a facebook felhasználó az oldalon található „like”/„tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenőfal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenőfalon megjelenő híreket. 

  Az adatkezelés célja: A látogató tájékoztatása az aktuális információkról, a termékekről, a minket érintő hírekről, valamint ismeretterjesztő cikkek, anyagok küldése.

  Az adatkezelés jogalapja: A személyes hozzájárulásod.

  Az adatkezelésben érintettek köre: a közösségi oldalunk kedvelői, követői.

  Az adatkezelés időtartama: Híreink kizárólag addig jelennek meg az hírfolyamodon, ameddig azt szeretnéd. 

  Az adatok megismerésére jogosultak köre: az adatkezelő és alkalmazottai.

  Az adatok tárolási módja: elektronikus.

  A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a https://www.facebook.com/about/privacy/update címen kaphatsz.

  A hozzájárulás visszavonásának módja: emailben az adatvédelmi felelős email címére.


 • Weboldalon történő regisztráció


 • A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt, a pontos cégnév és cím a számlázáshoz szükséges, amely jogszabályi kötelezettség. 

  A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg

  Az adatkezelés célja: többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel.

  Az adatkezelés jogalapja: a hozzájárulásod.

  Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldal regisztrációs felhasználói.

  Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik, az adatkezeléshez történő hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod a kapcsolattartási email címre küldött levélben.

  Az adatok megismerésére jogosultak köre: az adatkezelő és alkalmazottai.

  Az adatok tárolási módja: elektronikus.

  A hozzájárulás visszavonásának módja: emailben az adatvédelmi felelős email címére.


  Kezelt adatok köre

  Adatkezelés konkrét célja

  név 

  Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás

  cím

  Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás

  cégnév

  Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás

  e-mail cím

  Azonosítás, kapcsolattartás

  telefonszám

  Azonosítás, kapcsolattartás

  regisztráció időpontja

  Technikai információs művelet

  IP-cím

  Technikai információs művelet


 • Megrendelés leadása


 • A megrendelésedet csak akkor tudjuk teljesíteni, ha megadod kapcsolattartási és számlázási adataidat, melyek feltétlenül szükségesek a kapcsolattartás és számlázás miatt. 

  A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg

  Az adatkezelés célja: többletszolgáltatás nyújtása, kapcsolatfelvétel, visszaigazoló email küldése. 

  Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése. Számlázás esetén az adatkezelés jogszabályi előíráson alapul.

  Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldal megrendelői.

  Az adatkezelés időtartama: az elévülési időben.

  Az adatok megismerésére jogosultak köre: az adatkezelő és alkalmazottai.

  Az adatok tárolási módja: elektronikus.

  Az adatkezelés elleni tiltakozás bejelentésének módja: emailben az adatvédelmi felelős email címére. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg


  Kezelt adatok köre

  Adatkezelés konkrét célja

  név 

  Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás

  cím

  Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás

  cégnév

  Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás

  e-mail cím

  Azonosítás, kapcsolattartás

  telefonszám

  Azonosítás, kapcsolattartás

  rendelt termék adatai

  A termék azonosítása

  rendelés időpontja

  Technikai információs művelet

  IP-cím

  Technikai információs művelet


 • Számlázás


 • Az adatkezelés célja: elektronikus számla kiállítása és küldése e-mail mellékletként

  Az adatkezelés jogalapja: jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés a szolgáltató

  Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldal megrendelői.

  Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés jogszabályi előírás alapján, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik, az adatkezeléshez történő hozzájárulásodat visszavonhatod a kapcsolattartási email címre küldött levélben.

  Az adatok megismerésére jogosultak köre: az adatkezelő és alkalmazottai.

  Az adatok tárolási módja: elektronikus.

  Az adatkezelés elleni tiltakozás bejelentésének módja: emailben az adatvédelmi felelős email címére. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg


  Kezelt adatok köre

  Adatkezelés konkrét célja

  név 

  Jogszabályi kötelezés

  cím

  Jogszabályi kötelezés

  cégnév

  Jogszabályi kötelezés

  e-mail cím

  Azonosítás, kapcsolattartás

  telefonszám

  Azonosítás, kapcsolattartás

  rendelt termék adatai

  Jogszabályi kötelezés

  adószám, adóazonosító

  Jogszabályi kötelezés

  számlaadatok

  Jogszabályi kötelezés

  számlakiállítás időpontja

  Jogszabályi kötelezés • Hírlevél küldése

 • Az email cím, ami a kapcsolattartást szolgálja, feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a részedre küldött hírlevél vagy szakmai információ célba érjen. Ha hírlevelet szeretnél kapni tőlünk, a szükséges adatokat köteles vagy megadni, ugyanis az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk hírlevelet küldeni neked.

  Tájékoztatunk, hogy sem a felhasználónév, sem az email cím esetében nem szükséges, hogy az a személyedre utaló adatot tartalmazzon, így például nem szükséges, hogy a felhasználónév vagy az email cím a te nevedet tartalmazza. Teljesen szabadon dönthetsz arról, hogy olyan felhasználónevet vagy email címet adsz meg, amely a kilétedre utaló információt tartalmazza.


  Az adatkezelés célja: szakmai ismertetőket, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek, információk, hírlevelek küldése, amelyekről bármikor következmények nélkül leiratkozhatsz.

  Az adatkezelés jogalapja: a hozzájárulásod. 

  Az adatkezelésben érintettek köre: a hírlevélre feliratkozók.

  Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik, az adatkezeléshez történő hozzájárulásodat visszavonhatod a kapcsolattartási email címre küldött levélben, illetve a hírlevelek alján megtalálható linken.

  Az adatok megismerésére jogosultak köre: az adatkezelő és alkalmazottai.

  Az adatok tárolási módja: elektronikus.

  A hozzájárulás visszavonásának módja : emailben az adatvédelmi felelős email címére. 


  Az igénybe vett adatfeldolgozó: ActiveCampaign LLC (1 N Dearborn St. 5th Floor, Chicago, IL 60602) https://www.activecampaign.com/

  Az Activecampaign szolgáltatója, mint adatfeldolgozó által személyes adatok továbbításra kerülhetnek az Egyesült Államokba vagy bármely más olyan országba, amelyben az Activecampaign vagy annak további al-adatfeldolgozói működnek. 

  Adattovábbításra az Activecampaign által a Rendelet V. fejezetében foglaltak szerint kerül sor, az Európai Unió illetékes szerve által meghatározott modellszerződések használatával, kiegészítő technikai és szervezési intézkedések mellett. 


  Kezelt adatok köre

  Adatkezelés konkrét célja

  név 

  Azonosítás.

  e-mail cím

  Azonosítás, kapcsolattartás.

  feliratkozás időpontja

  Technikai információs művelet

  IP-cím

  Technikai információs művelet


 • Online képzések

 • Ahhoz, hogy megrendelőink képzéseinket igénybe tudják venni, szükséges regisztrálniuk a honlapunkon, és ehhez előrehaladásukat a konkrét képzésekben naplóznunk.


  Az adatkezelés célja: a weboldalunkon regisztrációs fiók létrehozása azért, hogy az érintettek az online képzéseket igénybe tudják venni, és hogy a tanulási folyamatukat a leghatásosabban tudjuk támogatni. 

  Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az ÁSZF elfogadásával a regisztráló és társaságunk között létrejövő szerződés teljesítése.

  Az adatkezelésben érintettek köre: honlapon regisztrálók.

  Az adatkezelés időtartama: az adatkezelésre a regisztráció, azaz az online fiók törléséig kerül sor.

  Az adatok megismerésére jogosultak köre: az adatkezelő és alkalmazottai.

  Az adatok tárolási módja: elektronikus.

  Az igénybe vett adatfeldolgozó: Epignosis LLC (315 Montgomery Street; 9th Floor, San Francisco, California CA 94104 USA)– A Talent LMS oktatási platform üzemeltetője.

  Az Epignosis LLC (https://www.talentlms.com/), mint adatfeldolgozó által a személyes adatok továbbításra kerülhetnek az Egyesült Államokba vagy bármely más olyan országba, amelyben az Epignosis LLC vagy annak további al-adatfeldolgozói működnek. 

  Adattovábbításra az Epignosis LLC által a Rendelet V. fejezetében foglaltak szerint kerül sor, az Európai Unió illetékes szerve által meghatározott modellszerződések használatával, kiegészítő technikai és szervezési intézkedések mellett. 


  Kezelt adatok köre

  Adatkezelés konkrét célja

  vezetéknév 

  Azonosítás.

  keresztnév 

  Azonosítás.

  fotó (önkéntes) 

  Azonosítás.

  értékelések (önkéntes) 

  Ügyfél visszajelzések kezelése..

  elvégzett és kívánságlistázott képzések 

  Szolgáltatás nyújtása.

  előrehaladás a képzésekben

  Többletszolgáltatás nyújtása.

  válaszok és feladatmegoldások az egyes leckékben, kvízekben

  Többletszolgáltatás nyújtása.

  e-mail cím

  Azonosítás, kapcsolattartás.

  jelszó (titkosítva)

  Technikai információs művelet. • Felnőttképzés

 • A felnőttképzési előírásoknak megfelelően résztvevőinkkel felnőttképzési szerződést kell kötnünk, amennyiben a képzés során interakció történik. 


  Az adatkezelés célja: a jogi kötelezettség teljesítése. 

  Az adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése jogalap, amennyiben adataidat a munkáltatótól vagy megbízótól kaptuk meg (az Adatkezelő jogos érdeke, GDPR 6. cikk (1) c) pont). 

  A kezelt személyes adat kategóriák: név, születési név, anyja neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének és tartózkodási helyének címe, e-mail címe, telefonszáma, nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma, a résztvevő társadalombiztosítási azonosító jele, adóazonosító jele, a résztvevő oktatási azonosítója, munkaerő-piaci státusza, a képzési jogviszonnyal összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt vevő iskolai és szakmai végzettségével, nyelvi ismereteivel, képzésbe történő felvételével, tanulmányainak értékelésével és minősítésével, a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezésével, a vizsga helyével, időpontjával, eredményével kapcsolatosak. 


  Az adatkezelés időtartama: Jogi kötelezettség teljesítése jogalap esetén, a személyes adataidat az Adatkezelő a Felnőttképzési törvény alapján öt évig köteles megőrizni, az adójogi elévülésig nyilvántartandó adatokat legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat legfeljebb 8 évig kezelheti. 


  Adatkezeléssel kapcsolatos jogaid

  Az adatkezelés kapcsán az alábbiakban részletezett jogok illetnek meg. Amennyiben élni szeretnél jogaiddal, vedd fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek egyikén:

  cím: 1146 Budapest Zichy Géza utca 5. 

  Telefon: +36 1 422 1714

  E-mail: hello@flow4learning.hu

  A kérés megválaszolása

  Az azonosítást követően írásban, elektronikusan, vagy a – kérésedre – szóban nyújtunk tájékoztatást a kéréssel kapcsolatban. Kérjük, vedd figyelembe, hogy ha elektronikus úton nyújtottad be a kérelmet, mi elektronikus úton fogunk válaszolni. Természetesen ebben az esetben is van lehetőséged más módot kérni.

  Ügyintézési határidő

  Legkésőbb a kérés beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatunk a kéréses nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 (két) hónappal meghosszabbítható, amiről még az egy hónapos ügyintézési határidőn belül tájékoztatunk. 

  Kötelesek vagyunk az intézkedés elmaradásáról is tájékoztatni az egy hónapos ügyintézési határidőn belül. Ez ellen panaszt nyújthatsz be a NAIH-nál, és élhetsz bírósági jogorvoslati jogaiddal.

  Az ügyintézés díja

  A kért tájékoztatást és intézkedést díjmentes. Kivételt képez az eset, ha a kérés egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó. Ebben az esetben díjat számolhatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérés teljesítését. 

 • Visszavonhatod hozzájárulásodat

 • A hozzájárulásod alapján végzett adatkezelések esetén bármikor visszavonhatod a hozzájárulásodat (GDPR 7. cikk). 

 • Tájékoztatást (hozzáférést) kérhetsz

 • Tájékoztatást kérhetsz arra vonatkozóan, hogy személyes adataid kezelése folyamatban van-e (GDPR 15. cikk), és ha igen:

  • Mi a célja?
  • Pontosan milyen adatok kezeléséről van szó?
  • Kinek továbbítjuk ezeket az adatokat?
  • Meddig tároljuk ezeket az adatokat?
  • Milyen jogai és jogorvoslati eszközeid vannak ezzel kapcsolatban?
  • Kitől kaptuk az adataidat?
  • Hozunk-e automatizált döntést rád vonatkozóan a személyes adataid felhasználásával? Ilyen esetekben arról is kérhetsz tájékoztatást, hogy milyen logikát (módszert) alkalmazunk, és arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, milyen várható következményekkel jár.
  • Ha azt tapasztaltad, hogy adataidat nemzetközi szervezet, vagy harmadik ország (nem uniós tagállam) felé továbbítottuk, úgy kérheted annak bemutatást, hogy mi garantálja személyes adataid megfelelő kezelését.
  • Kérhetsz másolatot a kezelt személyes adataidról. (A további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthatunk fel.)
 • Helyesbítést kérhetsz

 • Kérheted, hogy javítsuk, illetve egészítsük ki a pontatlanul, vagy hiányosan rögzített személyes adataidat (GDPR 16. cikk).

 • Kérheted személyes adatai törlését

 • Kérheted, hogy töröljük a személyes adataidat (GDPR 17. cikk), ha:

  • A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeltük;
  • A pusztán a hozzájárulásod alapján végzett adatkezelések esetén;
  • Ha megállapításra kerül, hogy a személyes adatokat jogellenesen kezeljük;
  • Uniós vagy hazai jogszabály előírja;

  A személyes adatokat nem törölhetjük, amennyiben azokra szükség van: 

  • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
  • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
  • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján 
  • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
  • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 • Kérheted, hogy korlátozzuk az adatkezelést

 • Kérheted, hogy korlátozzuk az adatkezelést (GDPR 18. cikk), ha az alábbiak valamelyike teljesül:

  • Vitatod a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát
  • Az adatkezelés jogellenes, de ellenzed az adatok törlését, és ehelyett kéred azok felhasználásának korlátozását;
  • Már nincs szükségünk a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de igényled azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
  • tiltakoztál az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a jogos indokaiddal szemben.

  Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az hozzájárulásoddal, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

  A korlátozás esetleges feloldásáról előzetesen tájékoztatunk. 

 • Kérheted, hogy adjuk át a személyes adataidat (adathordozhatósághoz való jog)

 • Jogosult vagy arra, hogy az általunk kezelt személyes adataidat géppel olvasható formátumban megkapjad (GDPR 20. cikk), továbbá jogosult vagy arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsad – vagy kérésedre – továbbítsuk, amennyiben az adatkezelés kizárólag a hozzájárulásodon, vagy veled, vagy a te érdekedben kötött szerződésen alapul és automatizált módon történik. 

  Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Nem sértheti a törléshez való jogot és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 • Tiltakozhatsz a személyes adataid kezelése ellen

 • Tiltakozhatsz a személyes adataid kezelése ellen (GDPR 21. cikk), amennyiben: 

  • Az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, ideértve az ezen alapuló profilozást is; 
  • Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve az ezen alapuló profilozást is;

  A fenti esetekben a személyes adatokat töröljük, kivéve, ha azok kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érdekeddel, jogaiddal és szabadságoddal szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

  Akkor is tiltakozhatsz a személyes adataid kezelése ellen, ha: 

  • Az adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik (ennek keretében a profilozás ellen is tiltakozhat); Ebben az esetben a személyes adatokat töröljük
  • A személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor. Ebben az esetben a személyes adatokat töröljük kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
 • Automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogok beleértve a profilalkotást

 • Jogosult vagy arra, hogy ne terjedjen ki rád az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya (GDPR 22. cikk), amely rád nézve joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintene.

  A fentiek nem érvényesek akkor, ha a döntés: 

  • szerződés megkötése vagy az veled kötött szerződés teljesítése érdekében szükséges;
  • meghozatalát olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely a jogaidnak és szabadságodnak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít;
  • vagy a kifejezett hozzájárulásodon alapul.

  A jogszabályi kötelezést kivéve ezekben az esetekben is kifejezheted álláspontjodat, és a döntéssel szemben kifogást nyújthatsz be.


  Jogorvoslati lehetőségek

  Panaszt tehetsz a NAIH-nál

  Amennyiben szerinted a rád vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival, úgy jogosult vagy panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóságnál (NAIH).

  elnök: dr. Péterfalvi Attila

  Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9. 

  Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

  Telefon: +36 (1) 391-1400

  Fax: +36 (1) 391-1410

  web:  http://naih.hu

  e-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu


  Bírósághoz fordulhatsz

  Amennyiben szerinted a rád vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival és ezzel megsértettük az Adatvédelmi Rendeletben foglalt jogaidat, úgy jogosult vagy bírósághoz fordulni. 

  A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

  Kártérítés és sérelemdíj

  Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével kárt okoz, vagy az érintett személyiségi jogát megsérti, az Adatkezelőtől sérelemdíj követelhető. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

  Adatbiztonság

  Mindent megteszünk annak érdekében, hogy figyelembe véve a tudomány és technológia mindenkori állását, a megvalósítás költségeit, továbbá az adatkezelés jellegét, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett kockázatokat a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket valósítsunk meg annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljuk. 

  A személyes adatokat mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel, titkosítással és az ellenálló képesség lehetséges maximalizálásával, probléma esetén visszaállíthatóság biztosításával kezeljük. Rendszerünket rendszeresen teszteljük a biztonság garantálása érdekében. 

  A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor figyelembe vesszük az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

  Megteszünk mindent annak biztosítása érdekében, hogy az irányításunk alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kizárólag a mi utasításunknak megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.

  Adatfeldolgozók

  Az egyes adatkezeléseknél a következő adatfeldolgozókat vesszük igénybe:

  Tevékenység

  Név / Cégnév

  Székhely

  Szerver / honlap üzemeltetője

  cég

  cím